Tromp Jeugdroeikamp

1. Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Deelnemer: degene die een boeking doet en participeert, of degene die participeert na een boeking door een derde;

b. Aanbieder: Hilversums Roeivereniging  Cornelis Tromp, hierna: ‘ Tromp’;

c. Afnemer: degene die een boeking doet;

2. Geldigheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het inschrijven voor het Jeugdroeikamp, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Ontbinding van de overeenkomst door de afnemer

Afnemer dient het kamp per e-mail of brief te annuleren, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen. In geval van annuleren zal geen inschrijfgeld in rekening gebracht worden. Aan een annulering zijn echter wel annuleringskosten verbonden, afhankelijk van de tijd tussen de annulering en de aanvang van het kamp.

a. Bij annulering van deelname aan het kamp bedragen de annuleringskosten tot 1 maand voor aanvang van het kamp 75 euro.

b. Bij annulering van deelname aan het kamp zijn de annuleringskosten van 1 maand tot aanvang van het kamp gelijk aan de inschrijfkosten.

4. Verplichting afnemer

Afnemer dient de factuur tijdig, dat wil zeggen binnen een termijn van 2 weken na verzending door  Tromp te betalen. Indien het kamp een maand of minder na boeking aanvangt dient te factuur binnen 1 week voldaan te worden.

5. Ontbinding van de overeenkomst door Tromp

a.  Tromp behoudt zich het recht voor het kamp zonder verdere opgaaf van reden af te gelasten. Indien zulks geschiedt, zal de overeenkomst ontbonden worden en zal het inschrijfgeld gerestitueerd worden.

b. Indien het kamp geen doorgang kan vinden in verband met maatregelen vanuit de overheid, zal worden gestreefd een zo hoog mogelijk bedrag van het inschrijfgeld te restitueren aan afnemer.  Tromp behoudt zich het recht voor om eventueel reeds gemaakte kosten ten tijde van de afgelasting in mindering te brengen op het te restitueren inschrijfgeld met een maximum van 30% van het inschrijfgeld.

c.  Tromp heeft het recht om het Jeugdroeikamp te annuleren bij het niet bereiken van het minimum aantal inschrijvingen voor het Jeugdroeikamp. Wanneer het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, maakt  Tromp uiterlijk 1 maand voor aanvang een besluit of het kamp in die week wordt geannuleerd of wordt gewijzigd. Bij annulering wordt restitutie van het inschrijfgeld verleend. Indien er een wijziging plaatsvindt, gaat dit in overleg met de afnemer.

6. Aansprakelijkheid

a. Deelname aan het Jeugdroeikamp geschiedt geheel op risico van de deelnemer.

b.  Tromp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door  Tromp georganiseerde activiteit tijdens het kamp.

c. Eventuele aansprakelijkheid van  Tromp is beperkt tot het bedrag van de door de  Tromp verzekeraar gedane uitkering.

d. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is  Tromp niet aansprakelijk voor enige schade.

e.  Tromp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

f.  Tromp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van  Tromp of haar instructeurs, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.

g. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers komen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, voor rekening van de afnemer.

h.  Tromp is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.

7. Verplichtingen deelnemer

a. Deelnemer wordt geacht op het met  Tromp overeengekomen tijdstip op de met  Tromp overeengekomen locatie aanwezig te zijn voor het kamp. Bij het niet nakomen van deze verplichting is  Tromp in geen geval verplicht tot restitutie.

b. Deelnemer is verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van  Tromp of door Tromp ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van het arrangement, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

c. Drugs en roken zijn verboden. Deelnemers die de leeftijd van achttien jaar niet hebben bereikt zijn verboden alcohol te nuttigen tijdens de gehele duur van het kamp.

d. De deelnemer van het Jeugdroeikamp doet vrijwillig en actief mee aan het jeugdroeikamp. (Het jeugdroeikamp is niet bedoeld als kinderopvang).

e. Indien deelnemer niet voldoet aan bovengenoemde verplichtingen, houdt  Tromp zich het recht voor deelnemer verdere deelname aan het kamp te ontzeggen. Indien een dergelijke situatie zich voortdoet, worden ouders/verzorgers van deelnemer direct op de hoogte gebracht. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

8. Afbreken van het kamp

a. Onder afbreken wordt verstaan: het niet langer volgen van een kamp dat reeds gestart is. Indien deelnemer het kamp, om welke reden dan ook, voortijdig moet/wil afbreken, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

b. Gedurende de hele duur van het kamp dient er een ouder/verzorger beschikbaar te zijn om deelnemer, in het geval van afbreken van het kamp op te halen.

9. Overmacht

Indien bepaalde onderdelen van het kamp door overmacht (bijvoorbeeld weersomstandigheden) niet door kunnen gaan, is  Tromp niet gehouden tot restitutie van het inschrijfgeld. Aan deze programmaonderdelen zal een vervangende invulling worden gegeven.

10. Foto’s sociale media

 Tromp legt het kamp en de deelnemers vast op beelddragers en verveelvoudigt dit beeldmateriaal middels haar kanalen. Indien deelnemer, dan wel afnemer dit niet wenst, kan zij dit te allen tijde kenbaar maken bij  Tromp en zal dit niet gebeuren.

11. Overig

Zonder voorafgaande toestemming van Tromp is het niet toegestaan door  Tromp gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Met wie we je gegevens delen

Heel simpel. Niemand anders dan HRV Cornelis Tromp